UAB “KITOKS MIESTAS”
PRIVATUMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB “Kitoks miestas”, juridinio asmens kodas 303118462, buveinės adresas – Savanorių pr. 123, Vilnius, tel. +370 (610) 78621, +370 (610) 22229. El. paštas: info@citypro.lt, interneto svetaine: www.citypro.lt Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) nustato UAB “Kitoks miestas” vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus, procedūras, technines bei organizacines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų saugumą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau-ERĮ) ir kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

1.2. Politika privalo vadovautis UAB “Kitoks miestas” darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai), kurie vykdydami pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas sužino asmens duomenis, kai tai numatyta UAB “Kitoks miestas” sudarytose sutartyse, o taip pat duomenų gavėjai ir UAB “Kitoks miestas” asmens duomenų tvarkytojai.

1.3. UAB “Kitoks miestas” (toliau – Bendrovė) užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir įsipareigoja sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti  pateiktus asmens duomenis.

1.4. Su šia Politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu UAB “Kitoks miestas”  interneto svetainėje www.citypro.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. Bendrovės interneto svetainės lankytojai, klientai ir darbuotojai (toliau – Duomenų subjektas) laikomi susipažinęs su šia Politika ir ją perskaitęs, kai svetainėje išreiškia savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui.

1.5. UAB “Kitoks miestas” gali periodiškai šią Politiką atnaujinti ar pakeisti paskelbdami naują Politikos versiją savo internetinėje svetainėje esanti adresu www.citypro.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ ir rekomenduoja svetainės lankytojams, klientams ir darbuotojams periodiškai peržiūrėti Bendroves interneto svetaine.

1.6. Politikos  sąlygos Duomenų subjektams taikomos kiekvieną kartą apsilankius UAB “Kitoks miestas”  ofise, objektuose arba  interneto svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) yra naudojamos. Kiekvieną kartą lankydami  interneto svetainė Duomenų subjektas sutinka su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei Duomenų subjektas nesutinka su šiomis sąlygomis, jis turi teise nesilankyti UAB “Kitoks miestas” interneto svetainėje, nesinaudoti jos turiniu arba Bendrovės paslaugomis.

1.7. UAB “Kitoks miestas” interneto svetainės lankytojas, klientas ir/ar įmonės darbuotojas (Duomenų subjektas) pateikdamas savo asmens duomenis, sutinka ir neprieštarauja, kad Bendrovė juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje, Duomenų subjekto sutikime bei kituose UAB “Kitoks miestas” lokaliniuose teisės aktuose ar sutartyje nurodytais tikslais ir tvarka.

1.8. UAB “Kitoks miestas” Duomenų subjektų asmens duomenys gauna iš:

 1. duomenų subjekto ar duomenų subjekto atstovo;
 2. fizinių ar juridinių asmenų, besikreipiančių į Bendrove su pranešimais, prašymais, reikalavimais, skundais ar kitais pagrindais;
 3. duomenų tvarkytojų ir duomenų teikėjų valdomų informacinių sistemų;
 4. registrų ir informacinių sistemų;
 5. juridinių ir fizinių asmenų, su kuriais UAB “Kitoks miestas” yra pasirašiusi paslaugų teikimo, prekių tiekimo, bendradarbiavimo ar kitokio pobūdžio sutartis;
 6. juridinių ir fizinių asmenų, kurių UAB “Kitoks miestas”  prašo pateikti asmens duomenis, reikalingus Bendrovės funkcijoms ir teisės aktų nustatytoms prievolėms vykdyti.

1.9. Fiziniai asmenys (Duomenų subjektai), kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojo) internetinę svetainę. Fizinis asmuo (Duomenų subjektas), kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

2. POLITIKOJE VARTOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2.1. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR , ADTAĮ, ERĮ ir kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.2. Bendrovė – bet kokios teisinės formos ekonomine veikla užsiimantis juridinis asmuo, įskaitant reguliaria ekonomine veikla užsiimančias ūkinės bendrijas arba susivienijimus.

2.3. Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politika – asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos, kurių Bendrovė kaip duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas laikosi.

2.4. Internetinė svetainė – UAB “Kitoks miestas” svetainė esanti adresu www.citypro.lt kurioje svetainės lankytojas, klientas ar darbuotojas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu, sutarties vykdymo arba užklausų, pirkimų administravimo ir lojalumo programos administravimo tikslais.

2.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie gyvą fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais Duomenų subjekto duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, diplomų ir sertifikatų duomenys, duomenys apie turimą turtą, duomenys apie sveikatą, veido atvaizdas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris arba kitais tik fiziniam asmeniui būdingais požymėmis.

2.6. Duomenų subjektas – gyvas fizinis asmuo, klientas, ofiso, teritorijos ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Bendrovė (Duomenų valdytojas) tvarko sutarties vykdymo, elektroninės prekybos, užklausų, pirkimų administravimo ir lojalumo programos administravimo tikslais arba tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.7. Duomenų valdytojas –   UAB “Kitoks miestas”, juridinio asmens kodas 303118462, buveinės adresas – Savanorių pr. 123, Vilnius, tel. +370 (610) 78621, +370 (610) 22229. El. paštas: info@citypro.lt , interneto svetaine: www.citypro.lt.

2.8. Duomenų valdytojo darbuotojas – fizinis asmuo, kuris su Duomenų valdytoju yra sudaręs darbo sutartį.

2.9. Duomenų valdytojo atsakingas darbuotojas – Duomenų valdytojo darbuotojas, kuris pagal užimamas pareigas ir darbo pobūdį turi teisę vykdyti konkrečias su Duomenų tvarkymu susijusias funkcijas Duomenų valdytojo vardu.

2.10. Kandidatas – fizinis asmuo, dalyvaujantis ar siekiantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

2.11. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis ir padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti Duomenų valdytojo nustatytus tikslus.

2.12. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.13. Tiesioginė rinkodara – Duomenų valdytojo veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2.14. Elektroninė prekyba – Duomenų valdytojo prekių (produktų) ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.

2.15. Susistemintas rinkinys – bet kuris susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų asmens duomenų rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu.

2.16. Kompiuterinė įranga – kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos, kita Duomenų valdytojui teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, nuomos ar kitais pagrindais) priklausanti kompiuterinė įranga ir joje esanti programinė įranga, tame tarpe elektroninė pašto dėžutė, bendravimo interneto tinklu programos, debesų kompiuterijos paslaugos, interneto prieiga.

2.17. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.18. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

2.19. Valdžios institucijos ir įstaigos – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas.

2.20. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

2.21. Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Bendrovės parduodamomis prekėmis ir/ar teikiamomis paslaugomis, ar norintis susisiekti su Bendrovė  kitais klausimais.

2.22. Klientas – fizinis asmuo, įsigijęs prekių ar paslaugų iš Bendrovės arba sudaręs sutartį su Bendrovė dėl prekių ar paslaugų teikimo.

2.23. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės) Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 2791445.  Faks. (8 5) 261 94 94. El. paštas: ada@ada.lt ,  E. pristatymo dėžutė: 188607912

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

3.1. UAB “Kitoks miestas” asmens duomenis renka, juos naudoja, saugo, perduoda, naikina ar kitaip tvarko tik saugiomis, skaidriomis ir teisėtomis priemonėmis ir tik teisėtu pagrindu.

3.2. Duomenų subjekto asmens duomenys UAB “Kitoks miestas” tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

3.3. Duomenų subjekto asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).

3.4. Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas). Duomenų subjekto asmens duomenys UAB “Kitoks miestas” gali būti tvarkomi statistikos ir (ar) dokumentų valdymo tikslu.

3.5. Duomenų subjekto asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant UAB “Kitoks miestas” tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. Tvarkomas mažiausias asmens duomenų kiekis, kuris yra būtinas ir pakankamas UAB “Kitoks miestas” nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti. UAB “Kitoks miestas” netvarko perteklinių Duomenų subjekto asmens duomenų (duomenų kiekio mažinimo principas).

3.6. UAB “Kitoks miestas” tvarkomi tikslūs Duomenų subjekto asmens duomenys ir prireikus atnaujinami. Duomenų subjekto asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas).

3.7. Duomenų subjekto asmens duomenys UAB “Kitoks miestas” laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. UAB “Kitoks miestas”  Duomenų subjekto asmens duomenis gali saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves ir nustatomi visų UAB “Kitoks miestas” tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai (saugojimo trukmės apribojimo principas).

3.8. Duomenų subjekto asmens duomenys UAB “Kitoks miestas” tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

3.9. UAB “Kitoks miestas” yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi BDAR ir Politikoje nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi – tvarkydama asmens duomenis. UAB “Kitoks miestas” įgyvendina asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebi jų laikymąsi ir kaupia duomenis BDAR reikalavimų atitikčiai įrodyti. Dokumentuoja asmens duomenų tvarkymo pakeitimus, asmens duomenų saugumo pažeidimus ir reaguoja į kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius UAB “Kitoks miestas” atliekamus veiksmus (atskaitomybės principas).

3.10. Siekdamas tinkamai įgyvendinti atskaitomybės principą, UAB “Kitoks miestas” paskiria Darbuotoją, atsakingą už tinkamą Duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymą.

4. KOKIAIS TIKSLAIS RENKAME, TVARKOME IR NAUDOJAM

DUOMENŲ SUBJEKTŲ ASMENS DUOMENIS ?

4.1. Mes renkame, tvarkome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate pats, arba kuriuos mes gauname iš kitų šaltinių vadovaujantis BDAR, ADTAĮ, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, o taip pat UAB “Kitoks miestas” lokaliniais teisės aktais.

4.2. Mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų pateiktus asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

4.2.1. Jeigu Jūs ar Jūsų atstovas lankotės UAB “Kitoks miestas” interneto svetainėje, mes renkame informaciją apie  interneto svetainės lankytojus bei kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų  interneto svetainės ar kitų elektroninių platformų. UAB “Kitoks miestas” interneto svetainėje registracijos metu Jūsų paprašys pateikti asmens duomenis (vardą, pavarde, telefono numerį, el. pašto adresą) ir sutikimą rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad UAB “Kitoks miestas” pateiktų Jums informaciją apie UAB “Kitoks miestas” didmeninė ir mažmeninė prekyba bei teikiamos paslaugas. Savo UAB “Kitoks miestas” duota sutikimą tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis galite bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu: info@citypro.lt .

4.2.2. Jeigu Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su UAB “Kitoks miestas” dėl elektroninės prekybos, prekių ir/ar paslaugų teikimo, Jūsų užsakymų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, prekių pristatymo adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis bei kitą informaciją susijusią su perkama prekė ir/ar paslauga ir kurią Jūs pateikiate UAB “Kitoks miestas” atstovui susitikimų ar sutarties sudarymo metu. Tuo atveju, jeigu UAB “Kitoks miestas” klientas įsigyja prekes netapdamas registruotu UAB “Kitoks miestas” e-parduotuvės vartotoju, UAB “Kitoks miestas” tvarko tokio Kliento (Mokėtojo) vardą, pavardė, el. pašto adresą arba prekių gavėjo vardą, pavardė, el. pašto adresą, prekių gavėjo adresą ir telefono numerį. Šią informaciją tvarkome ir saugome ne ilgiau nei to reikia Jūsų užsakymui ir sutarties vykdymui.

4.2.3. Kad galėtume Jus konsultuoti dėl UAB “Kitoks miestas” administruojamų automobilių stovėjimo aikštelėse teikiamų paslaugų ir suteikti Jums paslaugas apskaitos ir saugumo užtikrinimo tikslais, mes renkame ir tvarkome Jūsų telefono ryšio numerį (jeigu sudaryta galimybė atsiskaityti už stovėjimą telefono skambučiu arba iškilus poreikiui suteikti pagalbą, esant automatinės video stebėjimo įrangos sutrikimams), automobilio valstybinis numerį, atvykimo laiką, išvykimo laiką. Kai už parkavimą atsiskaitoma kortele – mokėjimo nurodymo duomenys. Duomenys gaunami Duomenų subjektams fiziškai lankantis UAB “Kitoks miestas” administruojamų automobilių stovėjimo aikštelėse. Prieiga prie vaizdo stebėjimo realiu laiku suteikiama UAB “Kitoks miestas” pavedimu skambučių centro įgaliotiems darbuotojams, kai yra reikalinga pagalba Duomenų subjekto išvažiuojančiam/įvažiuojančiam automobiliui dėl automatinės įrangos veikimo sutrikimų. Nuasmeninti duomenys perduodami UAB “Kitoks miestas” paslaugas teikiantiems asmenims apskaitos, parkavimo kainos apskaičiavimo ir atsiskaitymų už parkavimą vykdymo tikslais. Šią informaciją ir duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės UAB “Kitoks miestas” paslaugomis.

4.2.4. Kad galėtume Jums teikti UAB “Kitoks miestas” paslaugas bei produktus pagal sutartį ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, o taip pat vykdyti pareigas, nustatytas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, mes renkame ir tvarkome Jūsų ar Jūsų įgalioto atstovo vardą, pavardę, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis. Šiuo tikslu mes tai pat naudojame Jūsų pateiktus banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį, duomenis apie Jūsų su UAB “Kitoks miestas” sudarytus sandorius bei kitus  duomenis ir informaciją kuri reikalinga sutarties vykdymui. Automatiniu būdu analizuojame Jūsų naudojimosi UAB “Kitoks miestas” paslaugomis, kad galėtume tinkamai informuoti Jus apie paslaugos teikimo sutrikimus, pristatyti teikiamų paslaugų patobulinimus arba naujas panašias paslaugas. Jūsų pateiktus duomenis, surinktus teikiant Jums UAB “Kitoks miestas” paslaugas ar prekės, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis. Kad galėtume su Jumis bendrauti, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų klausimus ir prašymus dėl UAB “Kitoks miestas” paslaugų teikimo, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus, siųsti svarbius pranešimus dėl UAB “Kitoks miestas” paslaugų teikimo, taisyklių, šios Politikos ar kitų dokumentų pasikeitimo, siųsti įspėjimus dėl saugumo mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir gautų bei išsiųstų pranešimų turinį. Duomenis, surinktus teikiant UAB “Kitoks miestas” paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.

4.2.5. Kad galėtume siųsti ir pateikti Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus mes renkame ir naudojame Jūsų ar Jūsų atstovo vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat renkame ir naudojame informaciją apie Jūsų naudojimąsi UAB “Kitoks miestas” elektroninės prekybos ir paslaugomis, mokėjimo operacijų istoriją bei kitą informaciją, kurią Jūs mums pateikiate susitikimų metu ar elektroniniais kanalais. Šiuo tikslu mes automatiniu būdu analizuojame informaciją apie Jūsų užsakymus ir Jūsų pirkimų ir paslaugų teikimo istoriją, t.y., kokias prekes ir paslaugas Jūs įsigijote pasinaudodami mūsų elektroninės prekybos paslaugomis. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, prašome nedelsiant apie tai mus informuoti el. paštu: info@citypro.lt .

4.2.6. Kad užtikrintume elektroninės prekybos ir paslaugų teikimą, mes šiuo tikslu įrašome ir saugome Jūsų telefono ryšio numerį, IP adresą ir kitus Jus identifikuojančius  techninius duomenis ir komunikacijos laiką. Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.

4.2.7. Kad galėtume valdyti Jūsų įsiskolinimus UAB “Kitoks miestas” įsiskolinimo valdymo tikslais mes renkame ir tvarkome  Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, (arba gimimo datą), asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, duomenis apie įsiskolinimo dydį, Jūsų pajamas, Jūsų darbovietę, einamas pareigas, turimą turtą, Jūsų finansinius įsipareigojimus kitiems kreditoriams, kreditų ir mokėjimų istoriją, Jūsų šeimos turtą. Jei UAB “Kitoks miestas” klientas-skolininkas yra miręs mes renkame ir tvarkome informacija apie mirties faktą ir datą. Duomenis tvarkome ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti ir atsižvelgiant į UAB “Kitoks miestas” teisėtą interesą laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

4.2.8. Kad galėtume valdyti ir apsaugoti UAB “Kitoks miestas” teisėtus interesus ir siekdami laikytis BDAR, ADTAĮ, o taip pat UAB “Kitoks miestas” asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitu lokalinių teisės aktų nuostatų, teismų, teisėsaugos institucijų reikalavimų ir patenkinti jų prašymus, mes galime tvarkyti duomenis ir informaciją apie Jūsų teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate bei kitą aukščiau nurodytais tikslais mums perduotą informaciją. Duomenis tvarkome ir saugome ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti ir atsižvelgiant į UAB “Kitoks miestas”, teisėtą interesą laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

4.2.9. Kad galėtume Jus konsultuoti dėl įdarbinimo į UAB “Kitoks miestas” ir įvertinti Jūsų kandidatūra, mes renkame ir tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, asmens tapatybės dokumento numerį, gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ir kitus kontaktinius duomenis, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, šeiminę padėtį, apie Jūsų pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus kitiems subjektams, bei kitą informaciją, kurią mums pateikiate susitikimų ar nuotolinių konsultacijų metu. Šią informaciją tvarkome ir saugome ne ilgiau nei to reikia Jūsų kandidatūrai įvertinimui.

4.2.10. UAB “Kitoks miestas” personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų ir turto apsaugos užtikrinimo tikslais tvarko savo personalo, klientų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

4.3. Vykdant sutartinius įsipareigojimus arba pareigas, nustatytas Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti ir iš kitų šaltinių: Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, VĮ Registrų centro, VĮ Regitra, iš teisėsaugos institucijų ir kitų Lietuvos Respublikos registrų bei valstybės institucijų. Iš UAB Creditinfo Lietuva, Lietuvoje veikiančių draudimo įmonių jei  Jūs naudojatės draudimo paslaugomis, iš Finansų ministerijos ir kitų finansų įstaigų. Šios Jūsų asmeninės informacijos naudojimas mums padeda valdyti, tobulinti ir vystyti mūsų paslaugas, mažinti mūsų siūlomų paslaugų teikimo sutrikimus, leidžia aktualizuoti ir palengvinti mūsų bendravimą ir jį labiausiai pritaikyti asmeniškai Jums.

4.4. Rinkdami ir naudodami Jūsų UAB “Kitoks miestas” patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

4.4.1. Tvarkyti asmens duomenis tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.4.2. Netvarkyti ir nenaudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitais tikslais, nei nurodyta šioje Politikoje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

4.4.3. Tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas ir saugumas.

4.4.4. Įsipareigojame užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai Jūsų asmens duomenys ir saugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina sutarties vykdymui ir tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

4.4.5. Įsipareigojame būti atsakingais už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje įtvirtintų principų, vykdyti Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas ir gebėti įrodyti, kad jų laikomasi.

4.5. UAB “Kitoks miestas” nerenka specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją. 

5. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR INFORMACIJĄ?

5.1. UAB “Kitoks miestas” naudoja įvairias asmens duomenų saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.

5.2. Iš UAB “Kitoks miestas” paslaugos teikiančių tiekėjų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

5.3. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Informacijos perdavimo, internetu ar elektroniniu paštu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UAB “Kitoks miestas” todėl turėtumėte būti atsargūs teikdami mums informaciją Jūsų pasirinktomis priemonėmis ne per UAB “Kitoks miestas” naudojamas elektronines sistemas.

5.4. Jūsų asmens duomenis saugome spausdintuose dokumentuose ir informacinėse sistemose ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų numatytų UAB “Kitoks miestas” paslaugų teikimo sutartyje, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir saugomi tiek, kiek duomenis yra būtina saugoti sutarties vykdymo ar dokumentų archyvavimo tikslais laikantis Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir terminų.

5.5. UAB “Kitoks miestas” taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus.

5.6. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Jūsų (Duomenų subjektų) teisių ir atitinka Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

5.7. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas  gali būti vykdomas, kai:

5.7.1. Būtina, kad UAB “Kitoks miestas” galėtu apsiginti nuo Jūsų pateiktų pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises.

5.7.2. Esama pagrįstų įtarimų dėl Jūsų neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas.

5.7.3. Jūsų duomenys yra reikalingi UAB “Kitoks miestas”  tinkamam ginčo, skundo ar ieškinio išsprendimui.

5.7.4. Esant kitiems Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems pagrindams.

5.8. Pasibaigus sutartyje, Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytiems asmens duomenų saugojimo terminams, jei jie nebuvo pratęsti, asmens duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Jūs turite teisę bet kada, pateikdami rašytinį prašymą UAB “Kitoks miestas” vadovui adresu Savanorių pr. 123, Vilnius arba išsiųsdami rašytinį prašymą elektroninio pašto adresu: info@citypro.lt susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi.

6.2. Jūs turite šias teises:

 1. teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
 2. teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 3. teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
 4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 5. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų interesų;
 6. teisę reikalauti perkelti Jūsų pateiktus asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba prašymo pateikimo ar sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
 7. teisę atšaukti Jūsų UAB “Kitoks miestas” asmens duomenų tvarkymui duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
 8. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.3. Atsakymą į Jūsų pateikta prašymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai turėsime teisę pratęsti Jūsų prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, mes apie tai Jūs informuosime atskirai raštų ar Jūsų nurodytu el. paštų.

6.4. Jeigu UAB “Kitoks miestas” atsisakys tenkinti Jūsų pateikta prašymą, kai bus nustatytos BDAR ir kituose Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus papildomai informuosime raštu arba Jūsų nurodytu el. paštų pateikdama motyvuota atsakymą.

7. KAM GALIME PERDUOTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

7.1. UAB “Kitoks miestas” užtikrina asmens duomenų apsaugą vadovaudamasi tiek tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tiek ir UAB “Kitoks miestas” lokaliniais teisės aktais, todėl Jūsų asmens duomenis  tretiesiems asmenims galime perduoti laikydamiesi tik teisės aktų reikalavimų ir tik pagal vienkartinius šių asmenų teisėtus prašymus arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis.

7.2. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik automobilių aikštelių savininkų įgaliotiems asmenims bei teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką išskyrus UAB “Kitoks miestas” pasitelktus duomenų tvarkytojus.

7.3. UAB “Kitoks miestas” šioje Politikoje nurodytų ir Jūsų UAB “Kitoks miestas” pateiktų asmens duomenų tvarkymui galime pasitelkti duomenų tvarkytojus. (Pvz., duomenų centrų, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo ir naikinimo paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančias įmones ir kt.)

7.4. UAB “Kitoks miestas” pasamdyti Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojo) nurodymus ir tik ta apimtimi, kuri yra būtina siekiant tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje Duomenų tvarkytojams nustatytus įsipareigojimus. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojo) nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

7.5. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus UAB “Kitoks miestas” imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

7.6. Laikydamiesi Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti perduoti:

 1. Lietuvos Respublikos teismams ir kitoms teisėsaugos ir ginčų nagrinėjimo institucijoms šioms vykdant teisėtus įgaliojimus pagal jų raštu pateiktą prašymą;
 2. Lietuvos Respublikoje veikiančioms įmonėms, teikiančioms, skolų išieškojimo, audito atlikimo, mokymų organizavimo, vaizdo stebėjimo ir kitas paslaugas;
 3. Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra, notarams, antstoliams, teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 4. audito įstaigų atstovams;
 5. kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai yra susiję su UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojo) teikiamų paslaugų teikimu, pardavimais, pirkimais, teikiamų paslaugų reorganizacija ar vykdant panašius pokyčius įmonėje.

7.7. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų (Duomenų subjektų) ar jų atstovų, turint jų sutikimą, ar vykdant sutartį su Klientu, pagal poreikį gali būti perduoti šiems gavėjams:

 1. Buhalterines paslaugas teikiančiai įmonei tikslu – vykdyti UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojo) vidinę apskaitą;
 2. Lietuvos paštui ir/ar siuntų pristatymo (kurjerių) tarnyboms, tikslu – perduoti, persiųsti prekes ar teikiant paslaugas Klientui (Duomenų subjektui);
 3. Teikiant paslaugas – UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojo) partneriams, siekiant įgyvendinti Kliento (Duomenų subjekto) užsakymą ar užsakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojas) suteiks tik tiek Kliento (Duomenų subjekto) asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

7.8. Visais atvejais iš Duomenų gavėjo UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojas) reikalaus teisinio pagrindo. Nesant teisinio pagrindo – UAB “Kitoks miestas” (Duomenų valdytojas) Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims neteisk.

Dėkojame, kad  Jūs pasirinkote UAB “Kitoks miestas” kaip savo partnerį ir mes stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų Jūsų lūkesčius. Mums svarbu, kad Jūs teiktumėte mums informaciją apie pasikeitusias aplinkybes ir asmens duomenis, o mes galėtume Jus informuoti apie mūsų teikiamų paslaugų, produktų, įkainių ir kitų svarbių sąlygų pakeitimus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiose Taisyklėse nurodytų asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja yra UAB “Kitoks miestas”, į. k. 303118462. Buveinės adresas: Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius, tel. +370 (610) 78621, +370 (610) 22229. El. paštas: info@citypro.lt . Interneto svetaine www.citypro.lt kuri užtikrina, kad fizinio asmens (toliau – Duomenų subjektas) duomenys Bendrovėje būtu tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir sudaro palankesnes sąlygas Duomenų subjektams naudotis BDAR 15–22 straipsniuose nustatytomis teisėmis.

1.2. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką UAB “Kitoks miestas” (toliau – Bendrovė), siekiant užtikrinti BDAR, ADTAĮ ir kitų Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinti atskaitomybės principą.

1.3. Taisyklės yra Bendrovės  Privatumo ir duomenų tvarkymo politikos dalis, kuri yra patalpinta interneto svetainėje www.citypro.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

1.4. Duomenų subjektas Bendrovės interneto svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ gali susipažinti su Privatumo ir duomenų tvarkymo politika, kitais Bendrovės lokaliniais teisės aktais reglamentuojančias asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą ir pasinaudoti BDAR 15–22 straipsniuose nustatytomis Duomenų subjekto teisėmis.

1.5. Taisyklės parengtos vadovaujantis BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1.6. Taisyklės privalomos visiems Bendrovės darbuotojams ir kitiems asmens duomenų  tvarkytojams, kurie šiose Taisyklėse, BDAR ir ADTAĮ nustatytais atvejais tvarko arba gali tvarkyti Duomenų subjektų asmens duomenis Bendrovės vardu.

1.7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, ADTAĮ ir kituose Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS PAGRINDINĖS SĄVOKOS

2.1. Bendrovė – bet kokios teisinės formos ekonomine veikla užsiimantis juridinis asmuo, įskaitant reguliaria ekonomine veikla užsiimančias ūkinės bendrijas arba susivienijimus.

2.2. Privatumo politika – asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos, kurių Bendrovė (duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas) laikosi.

2.3. Internetinė svetainė – Bendrovės svetainė esanti adresu www.citypro.lt kurioje svetainės lankytojas ar klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu arba užklausų, pirkimų administravimo ir lojalumo programos administravimo tikslais.

2.4. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie gyvą fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenų subjekto duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės kortelės ar paso numeris, banko kortelės numeris, diplomų ir sertifikatų duomenys, duomenys apie turimą turtą, duomenys apie sveikatą, biometriniai duomenys, veido atvaizdas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris arba kitais tik fiziniam asmeniui būdingais fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymėmis.

2.5. Duomenų subjektas – gyvas fizinis asmuo, klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, užklausų, pirkimų administravimo ir lojalumo programos administravimo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.6. Duomenų valdytojas – UAB “Kitoks miestas”  į. k. 303118462. Buveinės adresas: Savanorių pr. 123, Vilnius, tel. +370 (610) 78621, +370 (610) 22229. El. paštas : info@citypro.lt . Interneto svetaine www.citypro.lt

2.7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis ir padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti Duomenų valdytojo nustatytus tikslus.

2.8. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

2.9. Tiesioginė rinkodara – Duomenų valdytojo veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2.10.Elektroninė prekyba – Duomenų valdytojo prekių (produktų) ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.

2.11. Susistemintas rinkinys – bet kuris susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų asmens duomenų rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu.

2.12. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.13. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

2.14. Valdžios institucijos ir įstaigos – valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios kitas viešąsias funkcijas.

2.15. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

2.16. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Įstaigos kontaktai: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius (Įėjimas iš kairės pusės) Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 2791445. Faks. (8 5) 261 94 94. El. paštas: ada@ada.lt ,  E. pristatymo dėžutė: 188607912.

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

3.1. Informacija apie Bendrovėje atliekamą Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą nurodyta BDAR 13 ir 14 straipsniuose pateikiama interneto svetainėje www.citypro.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamoje Bendrovės Privatumo ir duomenų tvarkymo politikoje, klientų  ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklėse ir kituose Bendrovės lokaliniuose teisės aktuose.

3.2. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Duomenų subjektams pateikiama raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis duomenų gavimo metu.

3.3. Kai Duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš Duomenų subjekto, apie asmens duomenų tvarkymą Duomenų subjektas informuojamas:

3.3.1. Per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes.

3.3.2. Jeigu asmens duomenys Bendrovėje bus naudojami tik ryšiams su Duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo Duomenų subjektu.

3.3.3. Jeigu Bendrovė numato gautus asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

4.1. Duomenų subjektas turi teisę pateikti Bendrovei prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis ir iš Bendrovės gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra Bendrovėje tvarkomi. Dokumento šablonas.

4.2. Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje, Duomenų subjektas turi teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti iš Bendrovės informacija numatytą BDAR 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomu asmens duomenų kategorijos, duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti jo asmens duomenys, koks yra numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

4.3. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti Bendrovėj prašymą ištaisyti arba ištrinti jo asmens duomenis, apriboti su Duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu.

4.4. Kai asmens duomenys renkami ar buvo renkami ne iš Duomenų subjekto, Duomenų subjektas turi teisę prašyti Bendrovė pateikti jam informacija apie šaltinius iš kuriu renkami ar buvo renkami  jo asmens duomenys.

4.5. Kai Duomenų subjekto asmens duomenys Bendrovė perduoda ar ketina perduoti į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie su asmens duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal  BDAR 46 straipsnį.

4.6. Duomenų subjektas turi teisę prašyti Bendrovė, kad jam būtų pateikta Bendrovėje tvarkomų jo asmens duomenų kopija, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, kuris apskaičiuojamas pagal Bendrovės administracines išlaidas.

4.7. Duomenų subjektas turi teisę pateikti Bendrovėj prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis ir elektroninėmis priemonėmis. Bendrovė atsakydama į Duomenų subjekto prašymą pateikia jam informacija raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

5.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo Bendrovėje tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų nedelsdamas ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

5.2. Duomenų subjektas, atsižvelgiant į Bendrovės tikslus, kuriais jo asmens duomenys tvarkomi ar buvo tvarkomi Bendrovėje, turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų ir papildytų neišsamūs  jo asmens duomenys, pateikdamas  Bendrovei papildomą prašymą.

5.3. Siekiant įsitikinti, kad Bendrovėje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs Duomenų subjekto asmens duomenys, Bendrovė gali paprašyti Duomenų subjekto pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

5.4. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys, pagal Duomenų subjekto prašymą buvo Bendrovėje ištaisyti ir perduoti kitiems duomenų tvarkytojams ar gavėjams, Bendrovė nedelsdama šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų Bendrovės pastangų.

5.5. Duomenų subjektas taip pat turi teisę prašyti Bendrovė, pateikti jam informacija apie tokius duomenų tvarkytojus ir gavėjus. Tas Duomenų subjekto prašymas neturėtų turėti neigiamo poveikio kitų asmenų (Duomenų subjektų) teisėms ar laisvėms.

5.6. Gavus Duomenų subjekto prašymą, Bendrovė atlieka išsamų Duomenų subjekto prašyme pateiktos informacijos vertinimą ir apie priimta sprendimą informuoja Duomenų subjektą. Ši informaciją Duomenų subjektui pateikiama raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS

(„TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)

6.1. Duomenų subjektas vadovaujantis BDAR 17 straipsnyje numatytais atvejais, turi teisę pateikti Bendrovei prašymą ir reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

6.1.1. Duomenų subjekto asmens duomenys Bendrovei jau nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.

6.1.2. Duomenų subjektas atšaukia duota sutikimą, kuriuo pagrindų, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a) punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo Bendrovei tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis.

6.1.3. Duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, o Bendrovė neturi įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba nėra viršesnių teisėtų priežasčių Bendrovėj tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis ir Duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys butu tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Kai Duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, jo asmens duomenys tokiais tikslais Bendrovėje nebetvarkomi.

6.2. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys  Bendrovėje buvo ištrinti arba apribuotas jų tvarkymas, pagal Duomenų subjekto prašymą, Duomenų subjektas apie tai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Duomenų subjektu, ir ši informaciją pateikiama jam raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

7.1. Duomenų subjektas, vadovaujantis BDAR 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, turi teisę pateikti Bendrovei prašymą ir pareikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama apribuotų su juo susijusius asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 1. Duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 2. atlikus patikrinimą buvo nustatyta, kad asmens duomenų tvarkymas Bendrovėje yra neteisėtas ir Duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys Bendrovėje būtų ištrinti, ir vietoj to prašo Bendrovė apriboti jo asmens duomenų naudojimą;
 3. Bendrovei jau nebereikia Duomenų subjekto asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 4. Duomenų subjektas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį prieštaravo, kad su juo susiję asmens duomenys būtų Bendrovėje tvarkomi, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis.

7.2. Duomenų subjekto asmens duomenys, kurių tvarkymas Bendrovėje buvo apribotas pagal Duomenų subjekto pateikta prašymą, yra Bendrovėje saugomi. Prieš tokio apribojimo panaikinimą Bendrovė Duomenų subjektą apie tai  informuoja raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis.

7.3. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys, kurių tvarkymas Bendrovėje buvo apribotas pagal Duomenų subjekto prašymą ir jo asmens duomenis buvo perduoti kitiems duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai nedelsdama informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų Bendrovės pastangų. Šiuo atveju Duomenų subjektas turi teisę prašyti Bendrovė pateikti jam informacija apie tokius duomenų gavėjus. Ta teisė neturėtų turėti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ar laisvėms.

7.4. Gavus Duomenų subjekto prašymą, Bendrovė atlieka išsamų Duomenų subjekto prašyme pateiktos informacijos vertinimą ir apie priimta sprendimą informuoja Duomenų subjektą. Ši informaciją Duomenų subjektui pateikiama raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

8.1. Duomenų subjektas, vadovaujantis BDAR 20 straipsnio 1 ir 2 dalyje numatytais atvejais, turi teisę pateikti Bendrovei prašymą ir pareikalauti, kad Bendrovė  Duomenų subjekto asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei tvarkymui susistemintu, įprastai naudojamu ar kompiuterio skaitomu formatu, persiųstu kitam duomenų valdytojui arba pateiktų pačiam Duomenų subjektui kai:

 1. duomenų tvarkymas Bendrovėje yra grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą ir BDAR 9 straipsnio 2 dalies a) punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktą, tvarkyti jo asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį;
 2. Duomenų subjekto asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

8.2. Duomenų subjektas naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą BDAR 20 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, gali prašyti Bendrovė su juo susijusius asmens duomenis tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui ir aiškiai nurodyti asmens duomenys, kurie jo pageidavimu Bendrovė turi persiųsti kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.3. Bendrovė, gavus Duomenų subjekto prašymą su juo susijusius asmens duomenis tiesiogiai persiųsti kitam duomenų valdytojui, neturi daryti tam kliūčių jei Duomenų subjekto asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kai tai padaryti yra techniškai įmanoma.

8.4. Duomenų subjektas taip pat turi teisę prašyti Bendrovė ištrinti asmens duomenis, kurie jo prašymų buvo persiųsti kitam duomenų valdytojui. Ta teisė netaikoma, kai Bendrovėje tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, kuri vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas.

8.5. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų jo asmens duomenų atžvilgiu, kurie Bendrovėje yra tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ar popierinėse bylose.

8.6. Duomenų subjektas, naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, negali daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

8.7. Gavus Duomenų subjekto prašymą, Bendrovė atlieka išsamų Duomenų subjekto prašyme pateiktos informacijos vertinimą ir apie priimta sprendimą informuoja Duomenų subjektą. Ši informaciją Duomenų subjektui pateikiama raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

9.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis BDAR 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis kai:

 1. pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e) punktą tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą;
 2. pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktą tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės jo teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas, įskaitant profiliavimą.

9.2. Duomenų subjektas teisės nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis neturi, kai Bendrovė įrodo Duomenų subjektui, kad jo asmens duomenys Bendrovėje yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovei taikomus teisinius reikalavimus. Duomenų subjektas apie tai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su jo. Ši informacija Duomenų subjektui pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos raštu, telefonų arba el. paštu.

9.3. Kai Duomenų subjekto asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pateikti Bendrovei prašymą ir nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Kai Duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys tokiais tikslais Bendrovėje nebetvarkomi ir Duomenų subjektas apie tai  informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su jo. Ši informacija Duomenų subjektui pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos raštu, telefonų arba el. paštu.

9.4. Jeigu Bendrovė tvarko ar ketina tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis statistiniais tikslais arba mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu pateikti Bendrovei prašymą ir nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovei tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių. Duomenų subjektas apie tai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su jo. Ši informacija Duomenų subjektui pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos raštu, telefonų arba el. paštu.

9.5. Duomenų subjektui pateikus prašymą Bendrovei ir išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu aiškiai nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, toks tvarkymas Bendrovėje gali būti atliekamas tik tuo atveju, jeigu Bendrovės vadovas motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba Duomenų subjekto asmens duomenys yra reikalingi Bendrovei pareikšti, vykdyti ar apginti savo teisės ir teisinį interesą.

9.6. Gavus Duomenų subjekto prašymą, Bendrovė atlieka išsamų Duomenų subjekto prašyme pateiktos informacijos vertinimą ir apie priimta sprendimą informuoja Duomenų subjektą. Ši informaciją Duomenų subjektui pateikiama raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS

TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

10.1. Duomenų subjektas, vadovaujantis BDAR 22 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, turi teisę pateikti Bendrovei prašymą ir pareikalauti, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas Bendroves sprendimas, dėl kurio Duomenų subjektui kyla teisinės pasekmės arba kuris jam daro didelį poveikį ir toks Bendroves sprendimas būtų peržiūrėtas.

10.2. Gavus Duomenų subjekto prašymą, Bendrovė atlieka išsamų Duomenų subjekto prašyme pateiktos informacijos vertinimą ir apie priimta sprendimą informuoja Duomenų subjektą. Ši informacija Duomenų subjektui pateikiama raštu, telefonų arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

11. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

11.1. Duomenų subjektas turi teisę pateikti Bendrovei prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo žodžiu, raštu, telefonų +370 (610) 78621, +370 (610) 22229 arba elektroninių ryšių priemonėmis el. pašto adresų: info@citypro.lt arba pateikiant prašymą asmeniškai atvykus į Bendrovės ofisą adresų Savanorių pr. 123, LT-03150 Vilnius.

11.2. Jeigu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar Duomenų subjekto prašymas Bendrovei pateiktas raštu, asmeniškai Duomenų subjektui atvykus į Bendrovės ofisą, Duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas Bendrovės administracijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Duomenų subjekto prašymas nebus nagrinėjamas ir jo teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovės administracija dėl informavimo apie jo asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.

11.3. Jeigu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas pateikė Bendrovei prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta Duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, Duomenų subjekto prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu Duomenų subjektas kreipiasi į Bendrovės administracija dėl informavimo apie jo asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.

11.4. Duomenų subjekto Bendrovei pateiktas prašymas įgyvendinti Duomenų subjekto teises, turi būti įskaitomas, Duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodyti Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar į kuriais Duomenų subjektas pageidauja gauti Bendrovės atsakymą dėl Duomenų subjekto prašymo išnagrinėjimo ir teisių įgyvendinimo.

11.5. Savo teises Duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per savo atstovą. Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti Bendrovės atsakymą, taip pat atstovaujamo Duomenų subjekto vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi Duomenų subjekto identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

11.6. Esant abejonių dėl Duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė (Bendrovės atstovas) gali prašyti Duomenų subjektą pateikti papildomą informaciją, reikalingą Duomenų subjekto tapatybei nustatyti arba patvirtinti.

11.7. Visais klausimais, susijusiais su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovės vadovą asmeniškai, paštu ar el. paštu info@citypro.lt. Siekiant užtikrinti BDAR 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, Duomenų subjektas ar jo atstovas kreipiantis į Bendrovės vadovą paštu, ant voko užrašo, kad korespondencija skirta tik Bendrovės vadovui arba Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui jeigu toks yra paskirtas.

12. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

12.1. Gavus Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Bendrovė, pateikia Duomenų subjektui informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą Duomenų subjekto prašymą. Ši informacija Duomenų subjektui pateikiama raštu, telefonu arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

12.2. Jeigu Bendrovė vėluoja pateikti informaciją Duomenų subjektui, per 12.1. p. nurodytą terminą, Duomenų subjektas informuojamas apie tai papildomai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12.3. Jeigu Duomenų subjekto ar jo atstovo prašymas Bendrovei pateiktas nesilaikant  šių Taisyklių 11 p. nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas Duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.

12.4. Jeigu Duomenų subjekto prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Duomenų subjekto teisės yra apribotos BDAR 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Duomenų subjektas apie tai informuojamas raštu, telefonu arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

12.5. Informaciją pagal Duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama Duomenų subjektui ar jo atstovui valstybine kalba raštu, telefonu arba elektroninių ryšių priemonėmis ir atskirai nuo visos kitos informacijos.

12.6. Visi Bendrovės veiksmai pagal Duomenų subjekto prašymus įgyvendinti Duomenų subjekto teises atliekami ir informacija Duomenų subjektui ar jo atstovui teikiama nemokamai vieną kartą per kalendorinius metus.

12.7. Duomenų subjektas ar jo atstovas Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant Duomenų subjekto teises turi teisę skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt arba Lietuvos Respublikos teismui įstatymų nustatyta tvarka.

12.8. Dėl Duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą dėl kompensacijos priteisimo įstatymu nustatyta tvarka.